Prienų miesto vietos veiklos grupė organizavo mokymus projektų vykdytojams

0
1213

Vasario 1 d. Prienų rajono savivaldybės mažojoje posėdžių salėje vyko Prienų miesto vietos veiklos grupės (toliau Prienų VVG) mokymai, skirti projektų vykdytojams.

Vykdomo projekto „Prienų miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ (pagal ESF investicijų veiksmų programos 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“) mokymus vedė „Eurointegracijos projektai“ lektorė Marija.

Buvo mokoma kaip tinkamai užpildyti galutines paraiškas, kurias projektų pareiškėjai turi užbaigti iki vasario 28 d. Pirmojo kvietimo (2017 m.) atranką pavyko įveikti keturioms Prienų mieste registruotoms organizacijoms:

Futbolo klubas „Prienai“ „Prienų miesto jaunimo, esančio įvairiose socialinės rizikos grupėse, įtraukimas į futbolo klubo „Prienai“ sportinę veiklą, siekiant ugdyti ir palaikyti jų socialinius įgūdžius“;

Prienų bendruomenė „Darbingų bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų (re)integracija į darbo rinką“;

Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ „Užimtumo ir socialinės integracijos pagalbos sau per pagalbą kitiems skatinimas“;

Viešoji įstaiga jaunimo organizacija „Prienai“ „Darbingo amžiaus nedirbančio ir nesimokančio jaunimo iniciatyvų ir veiklų skatinimas“.

Kovo mėnesį minėti pareiškėjai turėtų pasirašyti sutartis su ESFA ir pradėti projektines veiklas. Antras kvietimas (2018 m.) numatomas skelbti vasaros laikotarpiu.

Prienų miesto VVG informacija

 

 

Komentarai

komentarai