Prienų miesto vietos veiklos grupė kviečia organizacijas teikti projektinius pasiūlymus

0
2373

Kviečiame Prienų miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus

Prienų miesto vietos veiklos grupė, įgyvendindama Prienų miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategiją ir projektą „Prienų miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0007) skelbia 2-ąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus.

1. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 1.1 uždavinio „Teikti socialines  ir sociokultūrines paslaugas socialinėje atskirtyje dėl amžiaus, sveikatos, socialinės rizikos ir (ar) skurdo (bei kitų veiksnių) esantiems asmenims“ 1.1.3. veiksmą „Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas šeimoms (tėvams ir vaikams), esančioms socialinėje atskirtyje dėl skurdo, negalios ar socialinių problemų (pvz.: priklausomybės nuo psichotropinių medžiagų) bei bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas ir palaikymas“ ir 1.1.4. veiksmą „Intensyvi krizių įveikimo pagalba šeimoms pasitelkiant savanorius prieš tai juos apmokant“.

2. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 1.1 uždavinio „Teikti socialines  ir sociokultūrines paslaugas socialinėje atskirtyje dėl amžiaus, sveikatos, socialinės rizikos ir (ar) skurdo (bei kitų veiksnių) esantiems asmenims“ 1.1.5. veiksmą „Socialinėje atskirtyje dėl negalios, skurdo ar socialinių problemų esančių asmenų sociokultūrinis užimtumas, skatinant jų savanorišką veiklą bendruomenėje“ ir 1.1.6 veiksmą Pagalba sau per pagalbą kitiems: sociokultūrinės veiklos organizavimas socialinėje atskirtyje esantiems asmenims (pabėgėliams, vienišos motinos, socialinės rizikos šeimos ir kt.).

3. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 1.1 uždavinio „Teikti socialines  ir sociokultūrines paslaugas socialinėje atskirtyje dėl amžiaus, sveikatos, socialinės rizikos ir (ar) skurdo (bei kitų veiksnių) esantiems asmenims“ 1.1.8. veiksmą „Nusikalsti linkusio jaunimo (nuo 16 m.), esančio socialinės rizikos grupėje, socialinių įgūdžių įgijimas ir palaikymas per sportinę veiklą“.

4. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 2.1 uždavinio „Įgyvendinti neformaliojo švietimo iniciatyvas skirtas darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų užimtumui didinti“ 2.1.1. veiksmą „Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis švietimas užtikrinant ekskursijų vadovų trūkumą Prienų mieste“ ir 2.1.3. veiksmą „Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis dizaino pakraipos švietimas ir bendradarbiavimo bei informacijos sklaidos tinklų su kitomis vietos veiklos grupėmis kūrimas ir palaikymas“.

5. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 2.1 uždavinio „Įgyvendinti neformaliojo švietimo iniciatyvas skirtas darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų užimtumui didinti“ 2.1.2. veiksmą „Profesinio orientavimo paslaugų teikimas neaktyviam (niekur nesimokančiam, nestudijuojančiam, nedirbančiam) 15-21 m. amžiaus jaunimui“ ir 2.1.4. veiksmą „Darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų konsultavimas ir kita pagalba, reikalinga (re)integruotis į darbo rinką“.

6. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 2.2 uždavinio „Užtikrinti reikiamą pagalbą verslo ar savarankiškos veiklos kūrimo ir plėtojimo procese“ 2.2.1 veiksmą „Darbingo amžiaus nedirbančio ir nesimokančio jaunimo iniciatyvų ir veiklų skatinimas per savanorystę ir verslumo idėjų generavimą“; 2.2.2 veiksmą „Verslumo įgūdžių ugdymas ir tobulinimas, teikiant pagalbą besikuriančiam verslui ar pradedant savarankišką darbą“ ir 2.2.3 veiksmą „Gyventojų (darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų, darbingų gyventojų, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos bei verslininkų, kurie pradėjo vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus) verslumo didinimas, skatinant kurti smulkųjį verslą bei steigti naujas darbo vietas“.

Projektų trukmė: 12-24 mėn.

Prienų miesto VVG kriterijų aprašas.

Prienų miesto VVG procedūrų aprašas.

Projektinių pasiūlymų paraiška.

Projektinių pasiūlymų paraiškos priimamos nuo 2018 m. liepos 11 d. iki 2018 m. rugpjūčio 13 d. (įskaitytinai).

Mokymai pareiškėjams vyko 2018 m. liepos 11 d. Prienų rajono savivaldybės 103-ioje auditorijoje (Laisvės aikštė 12, Prienai). Pradžia – 16.30 val. Mokymų metu bus detaliai pristatytos projektams keliamos sąlygos ir reikalavimai.

Daugiau informacijos.

Prienų miesto VVG informacija

Komentarai

komentarai