Po gaisro padangų perdirbimo įmonėje gauti dirvožemio tyrimų rezultatai

0
979

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Kauno departamento Prienų skyrius, vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų veiksmų cheminio užteršimo atveju tvarkos aprašu, dėl Alytaus mieste UAB „Ekologistika“ padangų perdirbimo įmonėje, esančioje adresu Pramonės g. 1, Alytus, 2019-10-16–2019-10-26 vykusio gaisro ir susidariusios ekstremalios situacijos atliko veiksmus, siekiant įvertinti ir valdyti galimą aplinkos taršos poveikį visuomenės sveikatai.

Siekiant įvertinti dirvožemio užterštumo atitiktį Lietuvos higienos normos HN 60:2015 „Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“ (toliau – HN 60:2015) Kauno departamento Prienų skyrius organizavo tikėtinai labiausiai užterštų gyvenamųjų ir visuomeninių teritorijų dirvožemio bandinių ištyrimą. Atsižvelgiant į NVSC prie SAM Alytaus departamento gautą rekomendaciją, 2019 m. lapkričio 6 d. buvo paimtas dirvožemio mėginys adresu Šaltinių g. 5, Mardosų k., Prienų r. Įvertinus Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyriaus (toliau – NVSPL) 2019 lapkričio 19 d. gautą protokolą Nr. Ch 10347/2019, sunkiųjų metalų (cinko, kadmio, kobalto, švino, arseno, nikelio, chromo), polichlorintų bifenilų (bezo(a)pireno, naftaleno, fenantreno, antraceno, pireno), lakiųjų organinių junginių (ksileno, tolueno, etilbenzeno, stireno) ribinės vertės neviršijo HN 60:2015 nurodytų ribinių verčių.

Atlikus papildomą cheminės taršos ir sklaidos įvertinimą ir gautą rekomendaciją iš Alytaus departamento, buvo nustatyti papildomi 2 taškai, kurie buvo įtraukti į aplinkos veiksnių, keliančių riziką gyventojų sveikatai dėl padangų gaisro, stebėsenos (monitoringo) programą: 1-asis Prienų rajone, 2-asis Birštono savivaldybėje. 2019 m. lapkričio 22 d. buvo paimtas ir ištirtas mėginys adresu Pašilės g. 30, Medžiukų k., Balbieriškio sen., Prienų r. Įvertinus NVSPL 2019 m. gruodžio 5 d. Cheminių tyrimų protokolą Nr. Ch. 11166/2019, sunkiųjų metalų (cinko, kadmio, kobalto, švino), lakiųjų organinių junginių (ksileno, tolueno, etilbenzeno, stireno), daugiaciklinių aromatinių angliavandenilių (naftaleno, antraceno, pireno), ribinės vertės neviršijo HN 60:2015 nurodytų ribinių verčių.

Antrasis mėginių paėmimas bus organizuojamas 2020 m. kovo mėnesį.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kauno departamento Prienų skyriaus informacija

Komentarai

komentarai