Kviečiame teikti paraiškas paramai gauti pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

0
2152

Prienų rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. A3-274 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje“.

Priemonei įgyvendinti Savivaldybėje (skirta 18 560,00 Eur) skelbiamas konkursas (toliau – Konkursas). Konkurso organizavimo laikas 2019 m. birželio 10 d. iki liepos 8 d. 15.00 val.

Konkurse gali dalyvauti subjektai (toliau – Pareiskėjas):
• bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
• kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
• religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką (Aprašo 1 priedas), kurią pateikia susegtą su lydraščiu ir įteikia Savivaldybės administracijos direktoriaus sekretoriatui (Laisvės a. 12, 59126 Prienai) arba atsiunčia paštu su ne vėlesne kaip 2019 m. liepos 8 d. pašto išsiuntimo žyma. Elektroniniu paštu, faksu ar kitu nei skelbime nurodytu adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba pagal paraiškos formą ir pasirašyta Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei Pareiškėjas privalo turėti antspaudą.

Išlaidos, paraiškoje aprašytam projektui (toliau – Projektas) vykdyti pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ne anksčiau kaip nuo Konkurso laimėtojo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytos Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 25 d.

Tinkamomis finansuoti laikomos Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius:

Seniūnijos pavadinimas ir išplėstinės sueigos protokolas

Vykdytinos ir finansuotinos veiklos:

Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, Eur

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, Eur

 Balbieriškio

 protokolas

10.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešojo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti (ne daugiau kaip 20 proc. nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

200,00

351,00

 Išlaužo
 protokolas 
10.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenės telkimas ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos).

200,00

275,00

 Jiezno
 protokolas
10.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenės telkimas ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);
10.4. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

200,00

380,00

 Naujosios
 Ūtos
 protokolas 
10.5. bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas).

200,00

200,00

 Pakuonio
 
 protokolas 
10.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenės telkimas ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos).

200,00

264,00

 Prienų
 protokolas
10.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešojo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti (ne daugiau kaip 20 proc. nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

200,00

1120,00

 Stakliškių

 protokolas

 

10.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenės telkimas ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos).

200,00

330,00

 Šilavoto

 protokolas

 

10.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos).

200,00

259,00

 Veiverių
 protokolas 
10.5. bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas).

200,00

469,00

 

Pridedamų dokumentų sąrašas:
Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas, patvirtintas vadovo parašu ir antspaudu (jei privalo turėti antspaudą):
1. Pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
2. Pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui;
3. asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės tvarkos aprašo 5 priedo formą);
4. jei Pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
5. jeigu Projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
6. jeigu į Projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti savanorių, dalyvavusių įgyvendinant projekto veiklas, skaičių, nurodant savanoriavimo laikotarpį ir įgyvendintas veiklas;
8. kitų dokumentų, kuriuos, Pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Dokumentus, nurodytus aukščiau išvardintuose 1, 2 (jeigu pareiškėjo veiklos ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui) 3 punktuose pateikti privaloma. Dokumentus, nurodytus 4, 5, 6, punktuose, privaloma pateikti, jeigu projektas atitinka šiuose punktuose nustatytas sąlygas.

Vertinant Projektus papildomi balai skiriami, jeigu:
       • Projektą pateikė bendruomeninė organizacija;
       • bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. kita nevyriausybine organizacija, religine bendruomene ar bendrija arba kita pelno nesiekiančia organizacija;
       • į Projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai;
       • Projektu siekiama įtraukti įvairią socialinę atskirtį patiriančius asmenis;
       • į Projekto veiklų įgyvendinimą įtraukiami jauni žmonės (14–29 m.).

Papildomą informaciją teikia: aprašo, paraiškos, sąmatos ir sutarčių sudarymo klausimais – Savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Urbanavičienė, el. p. irena.urbanaviciene@prienai.lt, tel. Nr. (8 319) 61 135, 225 kab.; apskaitos klausimais – Savivaldybės Buhalterijos skyriaus vyriausioji specialistė Rita Koklevičienė, el. p. rita.kokleviciene@prienai.lt, tel. Nr. (8 319) 61 139, kab. 228, adresu: Laisvės a.12, Prienai.
       
Dokumentai:

1. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. A3-274 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje“.
 
2. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. A3-307 „Dėl lėšų skyrimo nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti“.
 
3. Paraiškos forma. Aprašo 1 priedas.
 
2. Paraiškos priedas sąmata.
 
4. Deklaracijos forma. Aprašo 5 priedas.
 
5. Vertinimo anketa. Aprašo 2 priedas.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai