Kviečiame teikti paraiškas 2020 m. projektų finansavimo konkursui pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

0
532

Kviečiame teikti paraiškas 2020 metų projektų finansavimo konkursui pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Projektų paraiškų finansavimo konkursas organizuojamas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A3-319 patvirtintu Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašu (toliau – Savivaldybės aprašas) ir kitais teisės aktais.

Paraiškas Prienų rajono savivaldybės seniūnijose (Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Pakuonio, Prienų, Naujosios Ūtos, Stakliškių, Šilavoto ir Veiverių) gali teikti: 

1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
2. kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, kuriuose planuojamos veiklos labiausiai atitinka konkrečios seniūnijos išplėstinėje seniūnaičių sueigoje (toliau – ISS) užprotokoluotus prioritetinius sprendimus. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas Skirta lėšų Eur Išplėstinės seniūnaičių sueigos
 protokolinis sprendimas
1. Balbieriškio seniūnija 1732.00 Balbieriškio ISS protokolinis sprendimas (11.5 veikla)*
2. Išlaužo seniūnija 1361,00 Išlaužo ISS protokolinis sprendimas (11.5 veikla)*
3. Jiezno seniūnija 1843,00 Jiezno ISS protokolinis sprendimas (11.5 veikla)*
4. Naujosios Ūtos seniūnija 944,00 Naujosios Ūtos ISS protokolinis sprendimas (11.5 veikla)*
5. Pakuonio seniūnija 1310,00 Pakuonio ISS protokolinis sprendimas (11.5 veikla)*
6. Prienų seniūnija 5555,00 Prienų ISS protokolinis sprendimas (11.5 veikla)*
7. Stakliškių seniūnija 1612,00 Stakliškių ISS protokolinis sprendimas (11.5 veikla)*
8. Šilavoto seniūnija 1278,00 Šilavoto ISS protokolinis sprendimas (11.5 veikla)*
9. Veiverių seniūnija 2330,00 Veiverių ISS protokolinis sprendimas (11.3 veikla)*


*11.3 veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);

*11.5 veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.
 
Dėl Lietuvoje paskelbto karantino skenuotos paraiškos nuo 2020 m. gegužės 4 d. iki 2020 m. gegužės 29 d. 15.45 val. siunčiamos el. p. administracija@prienai.lt arba įdėtos į voką Prienų rajono savivaldybės administracijai (ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektų atrankos konkursui“) adresu: Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai. Jei paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip 2020 m. gegužės 4 d., pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, paraiškos neberegistruojamos.

Pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, jos negalima taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, kompiuteriu pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas), pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia bendrą projekto įgyvendinimo sąmatą (Paraiškos priedas) ir šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas, patvirtintas tikrumo žyma ir pareiškėjo antspaudu (jeigu pareiškėjas antspaudą privalo turėti):

1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla), jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;
2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui (jei juridinis asmuo veikia trupiau nei metus, pareiškėjas, teikdamas paraišką, prideda laisvos formos ataskaitą apie faktinę veiklą nuo įsteigimo datos);
3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);
4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo (-ų) / sutarties (-ių);
6. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.gyvenimo aprašymo);
7. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Vienam projektui įgyvendinti gali būti skirta didžiausia (neviršijant seniūnijai skirtos sumos) arba mažiausia (200 Eur) valstybės biudžeto lėšų dalis.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Prienų rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Irena Urbanavičienė, tel. (8 319) 61 135, el. p. irena.urbanaviciene@prienai.lt, dėl sąmatų pildymo konsultuoja vyriausioji specialistė Rita Koklevičienė, tel.(8 319) 59 612 el. p. rita.kokleviciene@prienai.lt

Informacija apie Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimą bus skelbiama www.prienai.lt (Savivaldybė–Veiklos sritys–Nevyriausybinės organizacijos).

Paraiškoms pildyti reikalingi dokumentai:
     
Paraiškos forma: Aprašo 1 priedas
     
Bendra paraiškos sąmata

Deklaracija

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai