Prienų r. Balbieriškio pagrindinei mokyklai reikalingas ūkvedys

0
1220

3Prienų r.  Balbieriškio pagrindinei  mokyklai reikalingas ūkvedys  (1 etatas)

Prienų r.  Balbieriškio pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Klevų g. 33, LT-59243 Balbieriškis, Prienų r. sav., mokyklos kodas–190189338, skelbia atranką  mokyklos ūkvedžio pareigoms (1 etatas) eiti.

I.  BENDRIEJI  REIKALAVIMAI

1.  Turėti ne žemesnį (pageidautina techninį) aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą bei 3-5 metų darbo šiose pareigose patirtį.
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimus, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, mokyklos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos remonto darbų ir ūkinės veiklos organizavimą, materialinį-techninį aprūpinimą, viešuosius pirkimus, darbų saugą, priešgaisrinę apsaugą, darbuotojų saugą ir sveikatą, gebėti juos taikyti praktiškai.
3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, išmanyti informacinių technologijų, vaizdinių, garsinių priemonių naudojimą, parengimą darbui.
4. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti jas taikyti praktiškai, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti.
5. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus.

II. KVALIFIKACINIAI  REIKALAVIMAI IR FUNKCIJOS

Mokyklos ūkvedys turi mokėti, žinoti ir išmanyti:
1. Mokėti organizuoti ir užtikrinti tinkamą mokyklos balanse esančių statinių, patalpų, transporto priemonių, elektros, šilumos, vandentiekio ir vėdinimo ūkio, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos, ryšio priemonių, inžinerinių tinklų sistemų ir įrengimų bei kitų materialinių vertybių
naudojimą, priežiūrą ir remontą.
2.Mokėti nustatyti mokyklos materialaus turto poreikį, atlikti jo panaudojimo ir priežiūros analizę, teikia pasiūlymus dėl materialinių vertybių nusidėvėjimo ir tinkamumo toliau naudoti.
3. Nuolat stebėti statinių konstrukcijų, patalpų bei inžinierinių įrengimų bei tinklų techninę būklę, dalyvauti vykdant periodines, sezonines bei neeilines apžiūras.
4. Rengti ir teikti ataskaitas apie statinių eksploatavimą ir priežiūrą.
5. Mokėti sudaryti mokyklos balanse esančių statinių, patalpų, energetinio ūkio, transporto ir kitų priemonių eksploatacijos ir remonto metines išlaidų sąmatas.
6. Gebėti organizuoti ir prižiūrėti mokyklos personalo darbą, sudaryti  jų darbo grafikus, vykdyti jų darbo laiko apskaitą.
7. Sutartyse su tiekėjais nustatytais terminais fiksuoti elektros, vandens, šilumos skaitiklių parodymus, pateikti juos atitinkamoms žinyboms, o gautas sąskaitas perduoti buhalteriui.
8. Atlikti turto metinę ir neeilines inventorizacijas.
9. Užtikrinti tinkamą materialinių vertybių sandėliavimą ir jų apsaugą, mokyklos patalpų apsaugą.
10.Mokėti parengti ir teikti  paraiškas dėl prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimo bei juos organizuoti.
11. Organizuoti  ir kontroliuoti mokyklos teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūrą pagal higienos normų reikalavimus.
12. Įgyvendinti darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų nuostatas mokykloje.
13. Mokėti parengti mokyklos priešgaisrinės saugos, darbų saugos taisykles bei instrukcijas.
14. Instruktuoti mokyklos darbuotojus saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir elektros saugos klausimais bei kontroliuoti saugos ir sveikatos instrukcijų vykdymą.
15. Pagal patvirtintą mokyklos dokumentacijos planą gebėti  kaupti, sisteminti ir saugoti dokumentus, susijusius su funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į archyvą.
17. Mokyklos direktoriui pavedus, tinkamai atstovauti mokyklai valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose ir organizacijose.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus(saugos darbe, priešgaisrinės ir elektros saugos, atsakingo asmens už šilumos ir elektros ūkį ir kt.).

Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Pretendentas iki 2015 m. rugpjūčio 26 d.14.00 val. gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos raštinėje, Klevų g. 33, Balbieriškis, Prienų r. savivaldybė. 14 kalendorinių dienų nuo informacijos paskelbimo, t.y. nuo 2015-08-12  iki 2015-08-26, kasdien nuo 8.00 iki 15.00 val.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai elektroniniu laišku.

Tel. pasiteiravimui 8 (319) 59 146, el.p. mokykla@balbieriskis.prienai.lm.lt. arba tel. 8 687 33652.

Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos informacija

Komentarai

komentarai