Mokiniams – atostogos, mokytojoms – tobulinimosi metas

0
1215

1Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokytojai mokinių rudens atostogų metu dalyvavo kvalifikacijos kėlimo užsiėmimuose.

Spalio 27 d. informacinių technologijų mokytojas metodininkas Žydrūnas Tautvydas supažindino kolegas su Ugdymo sodo galimybėmis naudoti aktyviuosius ugdymo(si) metodus. Dalykų mokytojams buvo pademonstruotos interaktyvios programos, kurias galima naudoti pamokose mokinių motyvacijai kelti, išmokimo įsivertinimui ir t.t.

Spalio 28 d. mokyklos mokytojams buvo organizuotas seminaras „Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas įvairių poreikių mokiniams“. Tai aktuali pedagogų bendruomenei tema, nes mokykla šiems metams yra išsikėlusi uždavinį tobulinti šią kompetenciją.  Lektorė – Daugų Vlado Mirono gimnazijos  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Volungevičienė seminaro dalyviams pateikė tiek teorinius, tiek praktinius mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo žingsnius, dalijosi savo mokyklos patirtimi.

Spalio 29 d. mokyklos komanda: direktorius  Stasys Valančius, pavaduotojos ugdymui Danguolė Damijonaitytė ir Gražina Antanavičienė, Metodinės tarybos  pirmininkė Reda Valančienė bei veiklos kokybės įsivertinimo grupės vadovas Saulius Kondrotas dalyvavo Kokybės siekiančių mokyklų klubo konferencijoje Alytuje. Jos metu buvo diskutuota apie Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimo žingsnius, dalintasi patirtimi.

Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos informacija

Komentarai

komentarai