Informacija dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)

0
1678

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 14 d. paskelbtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro kvietimas teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Paraiškų teikėjai – savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius ir savivaldybės vykdomoji institucija.

Kvietime nurodyta Valstybės parama:
• 100 procentų kompensuojant faktines išlaidas, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių atnaujinimo (modernizavimo) projektui (įskaitant investicijų planą, techninio darbo projekto parengimą ir ekspertizę, pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą ir po atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, techninės (projektavimo) užduoties, topografinio plano parengimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimo, statybą leidžiančio dokumento išlaidas) parengti;
• 30 procentų kompensacija įgyvendinus projektą (pasirinkus energinį efektyvumą didinančias priemones, pasiekus ne mažesnę kaip C pastato energinio naudingumo klasę ir skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimą ne mažiau kaip 40 procentų, lyginant su sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo);
• 10 procentų papildoma kompensacija įgyvendinus projektą (pertvarkius ar pakeitus šildymo sistemą (įskaitant šildymo sistemos balansavimo darbus), butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius).

Valstybės paramą gali gauti visi daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai. Primename, kad daugiabučio namo buto savininkui, turinčiam teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka yra apmokamos kiekvieno mėnesio kredito, paimto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti, ir palūkanų įmokos.

Atkreipiame dėmesį, kad kartu su paraiška atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą privaloma pateikti parengtą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą, esamos būklės daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikatą, kitus dokumentus. Paraiškų pateikimo terminas – iki 2020-01-31.

Prienų rajono savivaldybės administracija kviečia daugiabučių namų gyventojus aktyviai dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje ir iki š. m. rugsėjo 30 d. Prienų rajono savivaldybės administracijai (kontaktinis tel. (8 319) 61 173, el. p. daiva.milzinaite@prienai.lt, adresas Laisvės a. 12, Prienai) arba Prienų rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo administratoriui – UAB „Prienų butų ūkis“ (kontaktinis tel. (8 319) 53 680, el. p. info@prienubu.lt, adresas Kęstučio g. 37, Prienai) pateikti prašymus įtraukti daugiabutį namą į atnaujinimo (modernizavimo) programą. Prie prašymo privaloma pridėti sąrašą su daugumos pritariančių gyventojų vardais ir pavardėmis bei parašais.

Prienų r. savivaldybės administracijos informacija

Komentarai

komentarai