Dėl išorinės reklamos įrengimo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje

0
1343

1Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme reklama apibrėžiama kaip „bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą“. Išorinė reklama – reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos, iškabos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, stogai, laikinieji statiniai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose.

Išorinę reklamą galima įrengti ir skleisti tik turint Prienų r. savivaldybės administracijos išduotą leidimą įrengti išorinę reklamą.

Norint gauti leidimą Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui reikia pateikti prašymą (paraišką), reklamos projektą, pastato ar sklypo nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, reikalingus sutikimus, kitus dokumentus. Reklamos įrengimo projektą sudaro aiškinamasis raštas, reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, situacijos schema, išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas, reklaminio įrenginio brėžiniai.

Leidimas įrengti išorinę reklamą išduodamas arba pateikiamas motyvuotas atsisakymas jį išduoti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Leidimo galiojimo terminas nustatomas pagal pareiškėjo paraiškoje nurodytą reklamos skleidimo laikotarpį, bet negali būti ilgesnis kaip 5 metai. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo, atsisakymo juos išduoti, leidimų galiojimo sustabdymo tvarką nustato Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. (7.7)-A3-2014/17.

Leidimo turėtojas turi užtikrinti, kad išorinė reklama būtų tvarkinga, nesugadinta, įrengta pagal projektą. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui ar panaikinus leidimo galiojimą, leidimo turėtojas per tris darbo dienas privalo išardyti reklaminį įrenginį ar nukabinti reklamą ir sutvarkyti aplinką.

Išorinė reklama turi atitikti reikalavimus. Išorinės reklamos įrengimo reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 patvirtintose Išorinės reklamos įrengimo taisyklėse.

Išorinė reklama turi būti įrengiama vadovaujantis projektavimą, statybą, kraštovaizdžio apsaugą, teritorijų planavimą, valstybinės kalbos vartojimą reguliuojančių teisės aktų nuostatomis, todėl reklamos projektas derinamas su architektu ir kalbos tvarkytoju. Jei planuojama įrengti reklamą kultūros paveldo objektuose ar jų teritorijose, projektas turi būti suderintas su Kultūros paveldo departamento Kauno skyriumi. Išorinės reklamos įrengimas arčiau kaip 30 metrų nuo gatvių bei arčiau kaip 150 metrų nuo kelio ne gyvenvietėse turi būti suderintas su policijos pareigūnais.

Išorinė reklama, įrengiama ant statinių, savo forma ir masteliu turi derėti prie architektūros, neturi uždengti architektūrinių elementų ir detalių, keisti statinių kompozicijos, jų architektūrinių sprendinių. Reklaminis įrenginys turi būti saugus, derėti prie kraštovaizdžio ir nekenkti aplinkai.

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T3-206 nustatyta vietinė rinkliava už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą.

Prašome reklaminės veiklos subjektus dėl leidimų įrengti išorinę reklamą kreiptis į Savivaldybės administraciją (Laisvės a. 12, Prienai). Reklamos įrengimo, dokumentų pateikimo, reklamos projektų derinimo klausimais konsultuoja Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistas (121 kab., tel. 61 146, el. p. rima@prienai.lt), kalbos taisyklingumo – kalbos tvarkytojas  (102 kab., tel. 61 141, el. p. vaida.p@prienai.lt).

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai