2020 metų savivaldybės biudžetas patvirtintas sutartinai

0
1171

Sausio 30 d. įvyko pirmasis šiais metais Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jame apsvarstyti 27 klausimai, priimti 27 sprendimai. Svarstyti turto panaudos pratęsimo ar nutraukimo, finansavimo, leidimo bendruomenėms atlikti patalpų remontą, pavadinimų gatvėms suteikimo ir įvairūs kiti klausimai.

Patvirtintas Prienų rajono savivaldybės plėtros iki 2028 metų strateginis planas. Strateginiame plėtros plane pateikta vidaus ir išorės aplinkos analizė, savivaldybės plėtros vizija, plėtros prioritetai ir tikslai, juos įgyvendinantys uždaviniai, tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai, jų matavimo vienetai ir reikšmės, pagal kuriuos bus vertinama per tam tikrą laiką pasiekta pažanga ir nauda savivaldybės bendruomenei, taip pat savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo svarbiausios nuostatos, svarbiausių priemonių (investicinių projektų) sąrašas. Strateginis planas parengtas atsižvelgiant į valstybės planavimo dokumentus (Valstybės pažangos strategiją, Nacionalinės pažangos programą, atskirų sričių plėtros nacionalines programas), Kauno regiono plėtros planą, Prienų rajono savivaldybės teritorijų bendruosius ir specialiuosius planus. Rengiant strateginio plano pasiūlymus, įvertintos minėtų dokumentų aktualios nuostatos.

Patvirtintas Prienų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas, taip pat 21 Tarybos nario balsais (iš 22 dalyvavusiųjų posėdyje) patvirtintas Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžetas.

2020 m. planuojamas pajamų biudžetas – 28 164 500 Eur. 550 000 Eur metų pradžios lėšų likutį nutarta panaudoti įsiskolinimui dengti.

Kaip pažymėjo Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, šių metų biudžetas padidėjo 10,8 proc. Numatytas finansavimas Turizmo ir verslo informacijos centro įkūrimui ir veiklai, Veiverių savarankiško gyvenimo namams. Beveik dvigubai padidinta investicijų programa – 1 178 300 Eur. Lėšos numatytos europiniams projektams užbaigti, prie kurių finansine dalimi turi prisidėti savivaldybė, taip pat apmokėti už nefinansuojamus darbus. Pasikeitus finansavimo tvarkai, daugiau lėšų planuojama (apie 200 000 Eur) kelių priežiūrai.
Kaip pabrėžė meras, šiais metais 3 116 000 Eur daugiau nei 2019 m. didėja ir išlaidos – dėl minimalaus atlyginimo didinimo, savivaldybės dalies kultūros darbuotojų atlyginimams, savivaldybės įstaigų remonto. Net 44,56 proc. biudžeto numatyta švietimui, 17, 83 proc. – socialinei sričiai. Laikantis duoto pažado šiais metais daugiau dėmesio skirti priešgaisrinei tarnybai, numatytos lėšos gaisriniam automobiliui ir ugniagesių gelbėtojų aprangai įsigyti.
Savivaldybės vadovas vylėsi, kad šiemet bus sulaukta žadėto finansavimo pradėtiems projektams tęsti arba užbaigti. Planuojama gauti 1 625 000 Eur baseino statybai, 90 000 Eur – Stakliškių gimnazijos remontui, 74 000 Eur – „Ąžuolo“ progimnazijos stadiono rekonstrukcijai, 54 900 Eur – Prienų kultūros ir laisvalaikio centro remontui, 95 000 Eur – Jiezno PSPC remontui. Mero teigimu, 95 000 eurų Jiezno PSPC slaugos ligoninei įrengti neužteks ir, jeigu, kaip žadama, nebus pridėta, bus ieškoma galimybių užbaigti projektą iš savivaldybės biudžeto.

Meras taip pat pažymėjo, kad, aptariant biudžetą su koalicijos partneriais, opozicijos atstovais, pagal galimybes buvo atsižvelgta į pastabas ir teiktus pasiūlymus. Jis padėkojo už sutartinai patvirtintą biudžetą, visas mintis ir pasiūlymus. Jie dar bus svarstomi ir ateityje, tikslinant biudžetą.

Atsižvelgiant į 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusias Vyriausybės įstatymo ir Kūno kultūros ir sporto įstatymo nuostatas, pagal kurias pakeistas Švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimas, patikslintos ministerijai priskirtos valdymo sritys (švietimas, mokslas, sportas), įrašytos naujos veiklos sritys ir funkcijos, susijusios su sporto politikos formavimu, patvirtinta Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūra: Švietimo skyriui priskirta sporto sritis, skyriaus pavadinimą pakeičiant į Švietimo ir sporto skyrių, o Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus pavadinimas pakeistas į Kultūros, turizmo ir jaunimo skyrių.

Patvirtintos Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimo bei Religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškų vertinimo komisijos.

2019 m. įvykus savivaldybių tarybų rinkimams ir pasikeitus Prienų r. savivaldybės tarybos sudėčiai, į Prienų miesto vietos veiklos grupės visuotinį narių susirinkimą deleguotas Tarybos narys Deividas Dargužis.

Patvirtinta Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programa, Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaita bei Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų sąmata, Prienų rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planas ir 2020 metų užimtumo didinimo programa.

Pritarta projektui „Prienų rajono dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija“, jis bus teikiamas finansinei paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.
Gavus Užimtumo tarnybos raštą, kuriame prašoma nutraukti nekilnojamojo turto panaudos sutartis, nes persikraustoma į naujas patalpas („Sodros“ pastate), sutartis su Tarnyba nutraukta prieš terminą. Į laisvas patalpas planuojama įkelti Prienų švietimo pagalbos tarnybą.
Leista Prienų rajono savivaldybės administracijai teisės aktų nustatyta tvarka vieną tarnybinį lengvąjį automobilį įsigyti, kitą nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį. Vienas iš jų bus skirtas Prienų seniūnijai.

Patvirtinta VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų socialinės globos paslaugų kaina: suaugusiam asmeniui ar senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia – 890 Eur per mėn.;suaugusiam asmeniui su negalia ar senyvo amžiaus asmeniui – 790 Eur per mėn.

Pritarta siūlymui perimti patikėjimo teise valstybinei (valstybės perduotai savivaldybei) funkcijai (dalyvavimas organizuojant įstatymų numatytus rinkimus ir referendumus) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos valdomą trumpalaikį materialųjį turtą: balsavimo kabinas neįgaliesiems (13 vnt.), iškabas (27 vnt.), balsadėžes (19 vnt.).

Pritarta siūlymui perimti Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės funkcijai (kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą: lėktuvą „PZL-104 Wilga-35A LY-AGD“ ir lėktuvą „PZL-104 Wilga-35A LY-AGE“.

Pateikta informacija apie Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2019 m. ir programos veiksmų įgyvendinimo grafiką 2019–2021 m.
Primename, kad visi Tarybos sprendimai yra paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt (meniu punktas „Savivaldybė“–„Savivaldybės taryba“–„Tarybos sprendimai“).

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai